Alkohol w pracy, powód wypowiedzenia?

Opublikowano: 24. 2. 2019

Pracodawca może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć pracownikowi stosunek pracy w dwóch przypadkach. Pierwsza to skazanie pracownika za przestępstwo, a druga to naruszenie przez pracownika obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących wykonywanej przez niego pracy w sposób szczególnie rażący. Drugi akt może również obejmować odpowiednio spożywanie alkoholu w miejscu pracy. zawartość alkoholu we krwi pracownika.

Kwestie do rozważenia

Istotne jest, aby samo pozytywne stwierdzenie nie zawsze stanowiło (bez dalszych) naruszenie obowiązku o takim nasileniu, że można je uznać za poważne naruszenie obowiązków, które stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy. Konieczne jest uwzględnienie pełnionej przez pracownika funkcji, jego aktualnego stosunku do wykonywania zadań zawodowych, czasu i sytuacji, w której doszło do naruszenia prawa, stopnia winy pracownika, konsekwencji naruszenia przepisów dla pracodawców, czy pracownik wyrządził szkodę w mieniu Poziom zmierzonych wartości należy również wziąć pod uwagę, jeśli pracownik przeszedł test oddechowy.

Krótko mówiąc, pracodawca powinien dokładnie rozważyć szczególne okoliczności sprawy oraz nie narażać się na przegraną w przypadku wniesienia przez pracownika pozwu o stwierdzenie nieważności zwolnienia.

Alkohol a kodeks pracy

ZP nakłada na pracowników obowiązek nie spożywania napojów alkoholowych w miejscu pracy pracodawcy oraz w godzinach pracy także poza tymi zakładami. Ponadto zabrania pracownikom wchodzenia do miejsca pracy pracodawcy pod wpływem alkoholu.

Do pracy po spożyciu tak, za kółkiem nie

Nikt nie zwolni cię za 0,2% resztkowego alkoholu we krwi po wypiciu wieczorem. Jednak z punktu widzenia przepisów ruchu drogowego taki poziom alkoholu jest również powodem do kary. Konieczne jest odróżnienie wysokiego ryzyka podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego od znacznie niższego ryzyka podczas pracy biurowej.

Alkohol to dobry sługa, ale zły pan

Alkohol ma pewne pozytywne właściwości dla zdrowia, dobrego nastroju i rozrywek towarzyskich. Spożywanie piwa lub wina z umiarem może być korzystne. Jednak tolerowanie innych pracowników w przypadku nieznacznego naruszenia zakazu wchodzenia na miejsce pracy pod wpływem alkoholu i nie karanie ich za to może nie motywować innych pracowników do przestrzegania tej zasady. Może to zagrozić życiu i zdrowiu innych pracowników, a także mieniu pracodawcy.


wypowiedzieć See also wypowiadaæ

HitPraca.pl - oferty pracy
HitPraca.pl
Razem tworzymy rynek pracy