Specjalista
Bydgoszcz

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Przygotowuje dla Szefa WSzW niezbędną dokumentację dotyczącą kształtowania zagospodarowania przestrzennego na obszarze działalności
 • Zgłasza potrzeby obronne wymagające uwzględnienia w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • Opracowuje propozycje uzgodnień do wniosków o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, których obszar oddziaływania obejmuje nieruchomości będące we władaniu resortu obrony narodowej lub zlokalizowanych w obszarze ustalonych stref ochronnych terenów zamkniętych
 • Przygotowuje dla Szefa WSzW opinie i uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski i inne dokumenty z zakresu przeznaczenia terenów w obszarze odpowiedzialności WSzW
 • Występuje do Dyrektora Biura Infrastruktury Specjalnej z wnioskami o zajęcie stanowiska resortu obrony narodowej po otrzymaniu stosownych zawiadomień lub wystąpień
 • Zgłasza wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów zagospodarowania przestrzennego województwa oraz innych dokumentów z zakresu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenia terenów
 • Przygotowuje dokumenty do samodzielnego opiniowania i uzgadniania przez Szefa WSzW stanowiska stanowiska resortu obrony narodowej dotyczącego danego dokumentu planistycznego
WYMAGANIA:
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020, poz. 293)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2020, poz. 470 z późn. zm. )
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. 2020, poz. 802)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2020, poz. 981)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2020, poz. 219)
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. 2017, poz. 626 z późn. zm. )
 • Znajomość przepisów Decyzji Nr 386 Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 roku w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań z zakresu planowania i zagospodarowani przestrzennego
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 tj. )
 • Znajomość "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej wprowadzonej Decyzją Nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. MON 2013, poz. 338)
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows, MS Office, IBM Lotus Notes)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
FIRMA OFERUJE:

Informacje:
Firma:
Lokalizacja: Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Polska
Praca na stanowisku: Specjalista
Dodano: 22. 11. 2020
Praca na stanowisku - aktualna
Odpowiedz na ogłoszenie    8 osób już obejrzało tę ofertę pracy.
Ciekawe oferty pracy w okolicy:
Bydgoszcz - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach

inne oferty pracy w Twoim mieście

Praca
Wszystkie oferty pracy
Bydgoszcz - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach