Kierownik oddziału ds. kierownik dyspozytorni medycznej
Szczecin

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • opracowuje szczegółowy sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych
 • opracowuje plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych
 • nadzoruje pracę dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych
 • dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego
 • przygotowuje, weryfikuje i aktualizuje wykazy i opracowania niezbędne podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych
 • zapewnia właściwe przygotowanie merytoryczne i psychofizyczne podległych pracowników oraz bierze udział w rekrutacji pracowników
 • uczestniczy w planowaniu finansowania dyspozytorni medycznej oraz nadzoruje i koordynuje realizację przedsięwzięć mających na celu sprawne wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania dyspozytorni
 • rozpatruje zażalenia, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania systemu w celu usuwania zaistniałych nieprawidłowości
WYMAGANIA:
 • wykształcenie: wyższe co najmniej studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu lub co najmniej tytuł zawodowy licencjata wymagany dla ratownika medycznego
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego
 • Znajomość: przepisów z zakresu systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność: zarządzania zasobami ludzkimi, pracy pod presją czasu, współpracy, analitycznego myślenia, pracy w systemach informatycznych SWD PRM, komunikatywność, odporność na stres
 • Nieskazanie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
FIRMA OFERUJE:

Informacje:
Firma:
Lokalizacja: Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska
Praca na stanowisku: Kierownik oddziału ds. kierownik dyspozytorni medycznej
Dodano: 18. 10. 2020
Praca na stanowisku - aktualna
Ciekawe oferty pracy w okolicy:
Odpowiedz na ogłoszenie
Bądź pierwszy, który ubiega się o to miejsce pracy!
Szczecin - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach

inne oferty pracy w Twoim mieście

Praca
Wszystkie oferty pracy
Szczecin - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach